MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland Vereniging: ‘We durven 20 jaar vooruit te kijken’

3 december 2020. Twintig jaar vooruit. Met een nieuwe toekomstvisie kijkt de Midden-Delfland Vereniging naar het landschap van het Midden-Delflandgebied in 2040. ‘De visie geeft precies aan waarvoor wij ons de komende jaren willen inzetten en zo nodig voor willen strijden’, aldus voorzitter Koos Karssen in zijn voorwoord. ‘De visie moet ons helpen adequaat op te treden tegen bedreigingen. We realiseren ons wel dat we niet spreken over een museaal landschap maar een gebied waar mensen wonen, waar veehouders een bestaan hebben, waar de recreatie van belang is en vele omwonenden graag van komen genieten. Maar het is ook een belangrijk weidevogelgebied.’

Visie Midden-Delfland Vereniging 2040 - 3 december 2020

Kompas om op te varen

De gebiedsvisie is de uitkomst van intensieve gesprekken met leden en deskundigen rondom de thema’s verstedelijking, landbouw, natuur, bereikbaarheid en recreatie. Allerlei ontwikkelingen in het gebied, van woningbouwplannen, bodemdaling, energietransitie tot verkeersmobiliteit, vragen om een goed onderbouwde visie. Een kompas om de komende jaren op te vragen.

Vrijwilligers van de werkgroep Ruimte, met name Henk Boogaard, Hans Groeneveld en Leo Pols, hadden hierbij het voortouw. Zij organiseerden ook een discussiebijeenkomst en een online ledenenquête. Op de door corona uitgestelde jaarvergadering gingen de leden na een levendige discussie akkoord met de conceptvisie.

De vereniging dringt erop aan dat de betrokken gemeenten voor hun ‘stukje’ van het gebied deze toekomstvisie als leidraad benutten voor hun ruimtelijke en beheerplannen en die plannen ook onderling afstemmen.

Visie Midden-Delfland Vereniging 2040 - 3 december 2020

Niet nog meer wegen, geen windmolens en zonneparken

Doel en missie van de vereniging is behoud en toekomstbestendige versterking van het landschap. Nieuwe of zwaardere infrastructuur is uit den boze: niet nog meer wegen. Geen windmolens en zonneparken: verdere aantasting van het landschap als gevolg van energietransitie is ontoelaatbaar.

‘De koe in de wei moet blijven. De vereniging wil met boeren blijven werken aan aandacht voor de natuur, met de circulariteit van de veehouderij als uitgangspunt. Duurzame landbouw en biologische productie hebben onze grote instemming. De recreanten hebben we nodig, voor de directe inkomsten en hun goodwill om het gebied in stand te kunnen houden’, aldus de voorzitter.

De gebiedsvisie, voorzien van foto’s en kaartjes, is online te lezen via www.middendelflandvereniging.nl. Er is ook een ‘kale’ printversie beschikbaar.
Meer weten? De vereniging verzorgt graag een presentatie, mail/bel Martin Visser: secretaris@middendelflandvereniging.nl, tel. 06-53206224.

Visie Midden-Delfland Vereniging 2040 - 3 december 2020
Ook de koeien vragen onze aandacht. Foto's Midden-Delfland.net.

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 2 december 2020.

03 december 2020